30. Juni 2013: 2/6 – Der Lichträger (Luzifer) fällt mit seinen Getreuen vom Himmel und schwängert Mutter Erde – Ende des Paradieses. | The Bearer of The Light (Lucifer) and his disciples fall from heaven, impregnating Mother Earth – end of Eden. | Носитель Света (Люцифер) и его ученики падают с небес, и оплодотворяют Мать-Землю – конец Рая.

Ende des Paradieses | end of Eden | конец Рай